รางวัล
และการรับรอง
อีโคโอไซเคิล
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่า
การจัดการกากของเสียเป็นไปตามกฎหมายของประเทศทุกประการ