ระบบการทำงานอย่าง
มืออาชีพ
อินทรีอีโคไซเคิล มุ่งมั่นปรับปรุงด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
ลดการใช้ทรัพยากร ลดการก่อให้เกิดกากของเสีย และลดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และนำไป
สู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจ และยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี้
ความปลอดภัย
 • ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้า ของผู้รับเหมา และของพนักงาน ตลอดจนชุมชนเป็นอันดับแรก มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานที่มีความปลอดภัยกับพนัก งานและทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 
ระบบการจัดการ
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย คุณภาพและสิ่งแวดล้อม และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
 • ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐและมุ่งมั่นดำเนินการให้เคร่งครัด มากกว่ากฎหมาย
 • ส่งเสริมพันธะสัญญาของเราโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนการ
 
การอนุรักษ์ทรัพยากร
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจนิเวศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และส่งเสริมการรีไซเคิล
 • ลงทุนในการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้นวตกรรมใหม่ๆ
 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินความสามารถ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ
 • ดำเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
การมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรายงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยการประชุมและสังสรรค์ร่วมกัน
 • ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดนิทรรศการต่างๆ