ลูกค้าของเรา
อินทรีอีโคไซเคิลให้บริการลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม ดังนี้
  ปิโตรเคมี และพลังงาน
  อาหารและเครื่องดื่ม
  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  ยานยนต์
  เกษตรกรรม
  บริการด้านวิศวกรรม
  ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
  เคมีเกษตร
  อิเล็กทรอนิกส์
  ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
  เคมี
  ยาง