หุ้นส่วนผู้มอบความ
สุขทางใจ
ชื่อเสียงของบริษัทเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการปกป้องในทุกธุรกิจ ไม่ว่าในฐานะประชาชน หรือในฐานะแบรนด์ที่ไว้วางใจได้ในมุมมองของผู้บริโภค
ดังนั้น การจัดการกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในกรณีการทำลายผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ์หมดอายุ ซึ่งไม่สามารถนำออกสู่ตลาดได้ นอกจากนี้ การควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเท่าๆ กันเช่นกัน
อินทรีอีโคโอไซเคิล นอกจากจะให้บริการอย่างมืออาชีพ
ยังมีระบบการควบคุมและระบบเอกสารที่ทำให้ลูกค้า
มั่นใจได้ว่ากากของเสียของลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างรับผิดชอบ
ที่อินทรีอีโคไซเคิล…
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความยั่งยืน
เราเข้าใจและรู้จักกับลักษณะทางเคมีของกากของเสียแต่ละชนิดเป็นอย่างดี เราจึงสามารถนำความรู้เหล่านี้
มาช่วยจัดการกากของเสีย เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง และเป็นเครื่องมือปกป้อง
ชื่อเสียงของลูกค้า
 
มีความเป็นเลิศในการให้บริการที่ครบวงจร
เราให้บริการด้านการจัดการกากของเสียที่ครบวงจร โดยเน้นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้า
บริการของเราเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ ไปจนถึงกระบวนการกำจัดกากของเสีย
 
เป็นผู้บุกเบิกด้านการจัดการกากของเสีย
เรามุ่งขยายขีดความสามารถ และพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรักษาความเป็นเลิศด้าน
การจัดการกากของเสียอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เรามีการติดตามตรวจสอบมลพิษอย่างต่อเนื่องและการวิเคราะห์กากของเสียอย่างเหมาะสม
  • ระบบการกำจัดกากของเสียที่ตรวจสอบได้
  • ความสามารถในการกำจัดกากของเสียจำนวนมาก
 
เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เราคือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ลูกค้าสามารถวางใจได้ เพราะให้ความร่วมมือและมีกระบวนการทำงานที่ใกล้ชิด
กับภาครัฐ และทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
  • มีการปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ
  • ทั้งโรงปูนและโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากล
  • โรงปูนยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CRS/DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ 4 รายการ ได้รับรางวัลฉลากคาร์บอนจากองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจกและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
 
มีความเป็นครอบครัวอินทรี
อินทรีอีโคไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปูนอินทรี หรือ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งมีระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มปูนอินทรี เราจึงมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
อนาคตที่ดีกว่า