ขั้นตอนการให้บริการ
การเก็บตัวอย่าง
ตกลงรับกำจัด
ผู้ก่อกำเนิด
การขนส่ง
การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
กรณีคุณสมบัติของเสียไม่ตรงตามที่ตกลง
อินทรีอีโคไซเคิลจะเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อ
หาวิธีการจัดการที่เหมาะสมต่อไป
รับกากของเสีย
อินทรีอิโคไซเคิลจัดส่งเอกสารกำกับการขนส่ง
คืนสู่ผู้ก่อกำเนิดเพื่อยืนยันการรับทำลาย
ปรับสภาพและเผา
ทำลายในเตาปูน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบคุณสมบัติ
ผู้ก่อกำเนิด
Waste Generator
ตัวอย่างกาก
Waste Sample
วิเคราะห์กาก
Waste Analysis
ตกลงรับกำจัดกาก
Waste Acceptance
ขั้นตอนที่ 2 เสนอราคาค่ากำจัดและการขออนุญาตกำจัด
อินทรีอีโคไซเคิล
INSEE Ecocycle
ใบเสนอราคา
Proposse Quotation
ผู้ก่อกำเนิด
Waste Generator
ข้ออนุญาติกำจัด
License
ขั้นตอนที่ 3 การปรับสภาพและการทำลาย
ผู้ก่อกำเนิด
Waste Generator
บริการขนส่งกาก
Waste transportation
อินทรีอีโคไซเคิล
INSEE Ecocycle
วิเคราะห์กาก
Waste Analysis
การเผาทำลายกากของเสียในเตาปูนของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
Destruction in cement Kile of SCCC Plant
ตรวจสอบคุณภาพของเสียหลังจากการเตรียมและแปรสภาพ
QA / QC of Preprocessed Waste
กระบวนการเตรียมและปรับของเสีย
(Preprocessing)
รับกากของเสีย
Waste Acceptance