บริการอุตสาหกรรม
อินทรี อีโคไซเคิล นำเสนอบริการทำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจ และขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการของเรามีดังนี้
1.Industrial Chemical Cleaning
บริการทำความสะอาดอุตสาหกรรมโดยใช้เคมี ช่วยขจัดคราบสนิม คราบน้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆในเครื่องจักรของอุตสาหกรรม กลั่นปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตวาหกรรมผลิตน้ำมัน โดยจะนำสารเคมีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการทำความสะอาด และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • ขจัดคราบสนิม
 • ลดข้อผิดพลาด และการหยุดเดินระบบฉุกเฉิน
 • ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องจักร
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ยกระดับด้านความปลอดภัยต่อบุคลากรและการดำเนินงาน
การประยุกต์ใช้
 • หอกลั่น (Refinery Tower)
 • หม้อไอน้ำ (Power boiler)
 • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
 • เตาปฏิกรณ์ (Reactors and vessel)
 • ระบบลดความร้อน (Quenching system)
 • De-salter
 • เตา (Furnace)
 • ระบบท่อ (Product piping system)
 • ระบบท่อไอน้ำ (Stream and water piping system)
 • หอหล่อเย็น (Cooling tower)
2.Decontamination
การขจัดการปนเปื้อน เป็นกระบวนการทำความสะอาดโดยใช้สารลดแรง ตึงผิวที่ออกแบบสูตรโดยเฉพาะเพื่อขจัดคราบปนเปื้อนต่างๆ จากอุปกรณ์ เช่น การใช้สารออกซิไดซิ่งในการขจัดการปนเปื้อนของวัสดุไพโรโฟริก และสะเทินไอปรอท เป็นต้น
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • ขจัดคราบเบนซีน ไฮโดรคาร์บอนจากอุปกรณ์ ให้มีค่าตกค้างในอุปกรณ์ < 1.0 ppm Benzene และ 0 LEL
 • เป็นการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ให้สะอาดและปลอดภัย ก่อนการเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุง
 • ลดระยะเวลาในการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุง
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
การประยุกต์ใช้
 • หอกลั่น (Refinery Tower)
 • หม้อไอน้ำ (Power boiler)
 • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
 • เตาปฏิกรณ์ (Reactors and vessel)
 • ระบบลดความร้อน (Quenching system)
 • De-salter
 • เตา (Furnace)
 • ระบบท่อ (Product piping system)
 • ระบบท่อไอน้ำ (Stream and water piping system)
 • แทงค์เก็บกัก (Storage tank)
 • พัดลม (Fin fan cooler)
3.Mercury Management Services
การขจัดการปนเปื้อนในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ก่อนการการซ่อมบำรุงกระบวนการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และการ ปนเปื้อนที่สำคัญที่สุด คือ การปนเปื้อนปรอท
อินทรี อีโคไซเคิล ให้บริการประเมินการปนเปื้อนปรอท การจัดการ และการขจัดการปนเปื้อนให้กับอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การกลั่นน้ำมัน รวมถึงการ พัฒนาแนวทางการจัดการปรอทให้กับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสุขภาพ อนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาคุณภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์ บริการขจัดการปนเปื้อนปรอท รวมถึง การประเมินระดับ การปนเปื้อน การจัดการการปนเปื้อนปรอทและโลหะหนักอื่นๆ และการวิจัยและพัฒนา
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • ขจัดการปนเปื้อนปรอทจากอุปกรณ์ และสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ใหม
การประยุกต์ใช้
 • การรื้อแท่นสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
4.Tank cleaning and equipment supply
ในอุตสาหกรรมกลั่นปิโตรเลียมและปิโตรเคมี น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนที่กักเก็บไว้ในแทงค์จะเกิดตะกอนก้นแทงค์ และเป็นเหตุให้เกิดการกัดกร่อน ไวไฟ และสูญเสียความสามารถในการเก็บ และมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทำความ สะอาดแทงค์เหล่านั้นก่อนการเข้าไปตรวจสอบ ปรับสมดุล และบำรุงรักษา
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • เพิ่มความสามารถในการเก็บกัก และสามารถนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม
 • เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ การระเบิด และไอระเหย)
 • เตรียมความพร้อมของแทงค์ก่อนเข้าตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาในการทำความสะอาดและค่าใช้จ่ายด้านแรงงานคน
การประยุกต์ใช้
 • แทงค์น้ำมันดิบ (Crude oil tank)
 • แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel oil tank)
 • แทงค์บิทูเมนและยางมะตอย (Bitumen and Asphalt tank)
 • แทงค์เก็บผลิตภัณฑ์ (Product tank)
 • แทงค์น้ำ (Water tank)
 • แทงค์น้ำมันหล่อลืน (Lubricating oil tank)
นอกจากนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแทงค์ของบริษัท เฮช เอ็ม ที ประเทศไทย อีกด้วย โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่
 • Floating Roof Seals,
 • Internal Floating Roofs,
 • Aluminum Domes,
 • Roof Drain & Floating Suction / Skimmer Systems,
 • Emissions Reduction Devices,
 • Specialty Products,
 • Lightning Protection Systems,
 • API Separator Covers,
5.High pressure pulse cleaning
การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง เป็นการรวมข้อดีระหว่างเสียงสะท้อน โซนิคและน้ำแรงดันสูงเพื่อทำให้ตะกรันแยกออกจากผิวโลหะ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ จะหลุดออกจากผิวโลหะอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • มีความปลอดภัยและใช้น้ำในการทำความสะอาดน้อย
 • ใช้ได้ผลดีกับการขจัดการปนเปื้อนโพลีเอทิลีน โพลีโพรไพลีน โพลีคาร์บอเนท ลาเทกซ์ ยางมะตอย สไตรีน เป็นต้น
การประยุกต์ใช้
 • มีประสิทธิภาพสำหรับท่อยาว ท่อคดงอ ท่ออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรูปตัวยู ท่อใต้ดิน
6.Ambient Ideal Cleaning Services (AICS)
บริการ Ambient Ideal Cleaning Services (AICS) เป็นเทคโนโลยี ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แบบ คือ การขจัดการปนเปื้อนของน้ำมันและจาระบี และการขจัดคราบออกไซด์ของโลหะ
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • สามารถขจัดการปนเปื้อนน้ำมัน จาระบี และออกไซด ของโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดระยะเวลาในการขจัดการปนเปื้อน
 • ลดการก่อให้เกิดของเสีย
 • มีประสิทธิภาพกับพื้นผิวโลหะส่วนใหญ่
การประยุกต์ใช้
 • หม้อน้ำ (Boiler)
 • Heat Recovery Steam Generator (HRSG)
 • Product transfer line
 • ระบบท่อ (Process piping system)
 • ระบบท่อน้ำ (Water piping system)
 • ระบบท่อไอน้ำ (Steam piping system)
7.Foam cleaning
การทำความสะอาดด้วยโฟม เป็นเทคนิคการทำความสะอาดโดยการ นำโฟมไปทำความสะอาดพื้นผิวของท่อหล่อเย็นเพื่อขจัดสิ่งตกค้าง ออกจากพื้นผิวนั้น
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • สามารถขจัดคราบตะกรันได้มากกว่า 90%
 • ใช้ของเหลวปริมาณน้อย
 • ก่อให้เกิดของเสียปริมาณน้อย
 • ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่อและ fins
 • มีความปลอดภัยและจัดการง่าย
การประยุกต์ใช้
 • หม้อเย็น (Aerial cooler)
 • คอนเดนเซอร์ (Water cooled condenser)
 • พัดลม (Fin fan cooler)
 • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
8.Pipeline pigging and pig train technology
การทำความสะอาดแบบ pipeline pigging จะใช้ cupped หรือ foamed pigs ผงขัด หรือแปรงลวด เข้าไปขจัดสิ่งสกปรก ทราย คราบสนิมต่างๆ ออกจากท่อ ส่วนการทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยี pig train จะใช้ foamed pigs ร่วมกับเคมีชนิดต่างๆ เคลื่อนที่เข้าไป ในท่อเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • ใช้ได้ผลดีกับท่อยาวและท่อโค้ง
 • ช่วยลดการเกิดของเสีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ลดระยะเวลาในการทำความสะอาด
การประยุกต์ใช้
 • ท่อไอน้ำ
 • ท่อก๊าซ
 • ท่อน้ำ
 • ท่อไฮโดรคาร์บอน
 • ท่อถ่ายโอนต่างๆ
9.Oil flushing
การทำความสะอาดแบบ Oil flushing เป็นการขจัดคราบสกปรก ทราย ตะกรัน สนิม ด้วยการไหลเวียนความเร็วสูง การกรอง การสั่นสะเทือน
จุดเด่นของบริการนี้ คือ
 • ลดระยะเวลาในการทำความสะอาดทำให้เริ่มดำเนินการได้เร็วขึ้น
 • สามารถขจัดการปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนได้ทุกชนิด
การประยุกต์ใช้
 • ระบบหล่อลื่น
 • ระบบไฮดรอลิค