บริการเตรียมกาก
และการเผาผลิตร่วม
การเตรียมกากของเสีย
กากของเสียเกิดขึ้นในหลายลักษณะ
กากของเสียบางชนิดสามารถส่งเผาในเตาปูนได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม
กากของเสียส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมเพื่อเปลี่ยนรูป ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และให้มีคุณภาพตามที่กำหนด และสามารถเผาในเตาปูนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงเตรียมกากของเสียทำหน้าที่จัดเก็บ บด และการผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
การเผาผลิตร่วม
เป็นกระบวนการจัดการกากของเสียที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
คำจำกัดความของ “การเผาผลิตร่วม”
การเผาผลิตร่วม หมายถึง กระบวนการหลายกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน โดยเริ่มต้นจากการที่กากของเสียถูกทำลาย กระบวนการที่สอง คือ การนำกลับ คืนมาของพลังงานที่เหลืออยู่ในกากของเสียนั้น ซึ่งพลังงานเหล่านี้โดยปกติจะสูญเสียไปหากกากของเสียเหล่านั้นถูกทิ้งในหลุมฝังกลบ กระบวนการที่สามคือ การรวมตัวกันของแร่ธาตุต่างๆ และเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพเป็น “ปูนเม็ด” และ “ปูนซีเมนต์” ต่อไป
การเผาร่วมมีข้อดี ดังนี้
 • อุณหภูมิในการเผาไหม้สูงมาก โดยอุณหภูมิวัตถุดิบสูงถึง 1,450 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิก๊าซสูงถึง 2,000 องศาเซลเซียส และระยะเวลาการการเผาไหม้นานสามารถทำลายอินทรียสารได้อย่างสมบูรณ์
 • ก๊าซที่เกิดจากการเผาถูกบำบัดด้วยแคลเซียมออกไซด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในเตาเผาซีเมนต์ โดยแคลเซียมออกไซด์ทำหน้าที่ทำความสะอาดก๊าซ หรือ scrubber
 • การเผาผลิตร่วม เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกากของเสีย
  ในขณะเดียวกันก็นำพลังงานกลับคืนมา และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
ประโยขน์ของการเผาร่วม
 • สำหรับบริษัท: กากของเสียถูกเผาอย่างสมบูรณ์ ลดความต้องการ
  พื้นที่กักเก็บ ลดความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง สอดคล้องกับกฎหมาย
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียอันตราย
 • สำหรับชุมชน: ลดปริมาณกากของเสียที่จะต้องนำไปฝังกลบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง สร้างงานให้กับคนในชุมชน
 • สำหรับสิ่งแวดล้อม: ลด/ชลอการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ลดการ
  ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ
  ลดโอกาสการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเนื่องจากการฝังกลบ
ข้อควรจำ
อินทรีอีโคไซเคิลปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของการพัฒนาในสหัสวรรษใหม่ (Millennium Development Goal)
และปฎิญญาโจฮันเนสเบอร์กว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) ดังนี้
 • บริการของอินทรีอีโคไซเคิลออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงการให้บริการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ กล่าวคือ อนุสัญญาบาเซลฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
 • จะดำเนินธุรกิจก็ต่อเมื่อมลพิษทางอากาศไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิง และวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่านั้น
 • คุณภาพของปูนซีเมนต์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • อินทรีอีโคไซเคิล เป็นบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ และมีบันทึกการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
ตัวอย่าง
กากของเสียที่นำไปเผาร่วมในเตาปูนโดยอินทรี อีโคโอไซเคิล
  สารเร่งปฏิกิริยา
  กากสี
  ทรายจากการ
หล่อแบบ
  กากตะกอนจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย
  พลาสติก
  เรซิน
  เถ้าลอย/เถ้าหนัก
  วัสดุปนเปื้อน
  ผลิตภัณฑ์หมดอายุ
  กากน้ำมัน
  ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ
  แบบเรซิน
  บรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
  วัสดุกรองน้ำมัน
  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส
  เศษยาง
  กากของเสียจาก
กระบวนการกลั่น
  สินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์