บริการด้านการขนส่ง
การบริการขนส่งกากของเสีย
• กากของเสียได้รับการขนส่งด้วยภาชนะที่เหมาะสม
(และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้)
• ขนส่งด้วยพนักงงานขับรถที่มีใบอนุญาตและได้รับการฝึกอบรมตาม
ความเหมาะสมในการขนส่งทั้งกากของเสียอันตรายและไม่อันตราย
• ติดป้ายและมีเอกสารทุกชนิดตามกฎหมาย
• กากของเสียของลูกค้าจะได้รับการจัดการที่ปลอดภัย ถูกต้อง
และติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยระบบการติดตามการเคลื่อนที่ (GPS)
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากากของเสียของลูกค้าจะได้รับการจัดการ
อย่างมืออาชีพ