บริการวิเคราะห์กากของเสีย
เรามีบริการวิเคราะห์กากของเสียด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน
รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้และชำนาญ เพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของกากของเสียแต่ละชนิด โดยจะพิจารณา
ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม