คำสัญญา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างอนาคตที่ดีกว่า สำหรับเราคือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งเหลือใช้จากธุรกิจหนึ่งให้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ของอีกธุรกิจหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกที่สร้างของเสียที่ไม่เป็นที่ต้องการสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลก
เพื่อจัดการกับสิ่ง ที่ไม่มีใครต้องการนี้ เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน และวิธีคิดของสังคม
ด้วยการปรับวิธีคิดและการดำเนินงานแบบ การหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร
ด้วยเหตุนี้อินทรีอินทรีอีโคไซเคิล จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นต้นแบบ และขยายวงกว้างออกไปให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วน
วงจรชีวิต
อินทรีอีโคไซเคิล จะดำเนินงานตามแนวทางนิเวศน์อุตสาหกรรม ตามแนวคิด
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ของเสียจากที่แห่งหนึ่ง จะเป็นของที่มี
คุณค่า และเป็นประโยชน์กับอีกแห่งหนึ่ง ดังเช่น มนุษย์ใช้ก๊าซออกซิเจน
จากพืช และพืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ ซึ่งแนวคิดนี้
เป็นแนวคิดพื้นฐานของการเผาผลิตร่วม คือ การทำลายกากของเสีย
ของผู้อื่น และได้มาซึ่งพลังงาน และแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์
ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์นี้ในที่สุดจะถูกนำไปใช้เพื่อการก่อสร้างบ้านพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์ เพื่อ ปกป้องมนุษย์จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม
แผ่นดินไหว เพื่อสร้างถนน สะพาน โรงไฟฟ้า ท่าเรือ และสนามบิน เป็นต้น
เราตรวจสอบความสามารถของเราตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ
ประสิทธิผลทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมได้ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การจ้างงาน เจ้าของบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนได้
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิผลเชิงนิเวศน์เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรา เราทำงานกับลูกค้า
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนในการจัดการกากของเสีย จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (อาทิ วัตถุดิบ และ ถ่านหิน ) ได้
ในขณะที่เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายหลักของประเทศ การดำเนินการดังกล่าว
เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร
ความรับผิดชอบด้านสังคม
เช่นเดียวกับความรับผิดชอบทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาแล้ว อินทรีอีโคไซเคิล ได้ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความไว้วางใจ และเคารพซึ่งกันและกัน และมุ่งมั่นทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน