กากของเสียกับภาวะโลกร้อน
กากของเสียมีส่วนเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กากของเสียมีส่วนเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะ โลกร้อนและส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และคุณภาพดิน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะ โลกร้อนและการทำลายสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์ และภาครัฐได้เตือนว่าทุกคนมีส่วนเร่งกระบวนการต่างให้เร็วขึ้นหากยังมีแนว ความคิดที่ว่าปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของคนอื่น
ภาคธุรกิจเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดของเสีย
ความรับผิดชอบต่อการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในทางบวกต่อชื่อเสียงบริษัทกากของเสียที่เกิดขึ้น อาทิ กากน้ำมัน กากสี หรือวัสดุปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพที่อยู่ในรูปของเหลว ของแข็ง หรือก๊าซ กากของเสียเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องจัดการอย่างถูกต้อง
เห็นได้ชัดว่ากากของเสียที่เกิดขึ้นไม่สามารถทิ้งอย่างไม่รับผิดชอบบนดินหรือในแม่น้ำได้ หรือแม้แต่หลุมฝังกลบที่ออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อฝังกลบกากของเสีย ก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบน้ำใต้ดิน และคุณภาพดินได้ นอกจากนี้ การใช้เตาเผาเฉพาะก็ยังก่อให้เกิดขี้เถ้าหรือสิ่งตกค้าง ที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องต่อไป อินทรีอีโคไซเคิล ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการกากของเสียโดยพนักงาน ด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพกับลูกค้าได้โทร
1732   กด   6